Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je Kartoons studio s.r.o. spisová značka C 314735 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@kartoons.cz, tel: +420603178028

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kartoons studio s.r.o. si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Naši zákazníci si mohou být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon, název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ.
Kartoons studio s.r.o. využívá platební brány třetích stran. Pokud zákazník využije platbu kreditní kartou, ve všech případech jsou čísla kreditních karet a ostatní citlivé údaje pro platbu zpracovány platební bránou třetí strany. Kartoons studio s.r.o. neuchovává čísla kreditních karet, ani ostatní citlivé údaje a ani k nim nemá přístup.
Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod. mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Kartoons studio s.r.o..
Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník neprojeví zájem o jejich smazání dříve – viz bod níže.

Jak máme osobní údaje zabezpečeny
Kartoons studio s.r.o. se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů tak, aby nemohlo dojít neoprávněnou osobou k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jakož i k jinému zneužití. Po dobu zpracování údajů budou personálně a organizačně zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
Kartoons studio s.r.o.chrání údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům. K těmto mají přístup pouze osoby proškolené v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány mlčenlivostí.
Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webu jsou uloženy na serverech, které se nachází na území České republiky. Data žádným způsobem neopouští a ani nejsou uložena mimo území Evropské unie.

Jak využíváme cookies
Kartoons studio s.r.o. také využívá cookies, pokud tuto variantu neodmítnete v nastavení vašeho prohlížeče. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

Jak lze zajistit výmaz nebo editaci osobních údajů
Pokud chce zákazník editovat nebo smazat své osobní údaje, stačí napsat email na adresu: info@kartoons.cz

Zasílání obchodních sdělení
Kartoons studio s.r.o. spravuje a shromažďuje e-mailové adresy zákazníků, které získá v souvislosti s prodejem svých produktů. Takto získané adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobků nebo služeb ve smyslu §7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti, Kartoons studio s.r.o. je oprávněn tyto využít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Závěrečná ustanovení
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 /679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení a ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.5.2018 a jsou součástí obchodních podmínek. Kartoons studio s.r.o. si vyhrazuje právo Zásady bez předchozího upozornění měnit.